wok wok wok wok wok wok

strona wrzesińskiego ośrodka kultury

wośp

wośp

WRZESIŃSKI FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH


WRZESIŃSKI FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH         Gmina Września podpisała umowę o dofinansowanie Projektu pt.: ,,Wrzesiński Festiwal Orkiestr Dętych” w ramach Osi Priorytetowej 4 ,,Środowisko”, Działania 4.4. ,,Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.2 ,,Wydarzenia kulturalne” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

 

Projekt polegać będzie na organizacji Festiwalu Orkiestr Dętych, który odbędzie się w ostatni weekend wakacji, tj. 27 i 28 sierpnia 2016 roku . W ramach realizacji przedsięwzięcia zaplanowano także zakup nagłośnienia oraz instrumentów muzycznych – saksofonu altowego i tenorowego. Uwzględniono również koszty przyjazdu zaproszonych orkiestr dętych, wyżywienie i noclegi dla ich członków. Przewiduje się, iż zakup sprzętu umożliwi nie tylko lepszą organizację tej konkretnej imprezy czyli Festiwalu Orkiestr Dętych, ale bez wątpienia wpłynie na wysoką jakość kolejnych imprez organizowanych na terenie Gminy, co przełoży się na większą liczbę odbiorców – m.in. turystów.

Koszty organizacji festiwalu obejmować będą:

 • Przygotowanie i druk materiałów promocyjnych – plakaty, programy festiwalu, baner reklamowy.

 • Sporządzenie dokumentacji foto/video z całego festiwalu.

Zatrudnienie składu jurorskiego.

 • Zatrudnienie konferansjera.

 • Noclegi i wyżywienie.

 • Pokaz sztucznych ogni.

 • Napisanie utworu obowiązkowego związanego z tradycjami i muzyką Wielkopolski (obowiązkowy utwór do wykonania przez każdą z orkiestr), z przekazaniem praw autorskich.

 • Przygotowanie oświetlenia scenicznego.

 • Koncert gwiazdy festiwalu.

 • Dekorację sceny.

 • Przeprowadzenie warsztatów dla orkiestr i zespołów mażoretek.

 • Zakup zestawu nagłośnieniowego oraz saksofonu altowego i tenorowego.

 

 

Celem projektu jest przekazywanie i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. Aspekty te mają wielki wpływ na formę i treść życia społecznego, gospodarczego, na wzajemne stosunki między ludźmi, a także na harmonijny rozwój regionu i wzrost jego konkurencyjności. Najważniejszym celem projektu jest kultywowanie tradycji oraz wszczepienie szacunku do kultury ludziom młodym, poprzez organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym, wnoszących trwały wkład do zachowania dziedzictwa kulturalnego całego regionu.

 

Realizacja projektu stanowić będzie odpowiedź na oczekiwania zarówno mieszkańców, jak i osób przyjezdnych. Ponadto oczekuje się, iż poprzez organizację przedsięwzięcia objętego umową o dofinansowanie umocni się pozycja Gminy Września na mapie Wielkopolski, nastąpi rozwój gospodarczy, poprzez zwiększenie liczby turystów odwiedzających gminę przy okazji odbywających się imprez.

 

Główne cele projektu są następujące:

- zachowanie i wyeksponowanie potencjału kulturowego Wielkopolski

- podniesienie atrakcyjności gospodarczej, inwestycyjnej i turystycznej regionu

- kontynuacja i rozwój ciekawego wydarzenia kulturalnego o uznanej marce i randze.

 

Wartość projektu

Całkowita wartość Projektu wynosi 210 000,00 złotych i w całości stanowi wydatki kwalifikowane. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przyznała Beneficjentowi (Gminie Września) dofinansowanie w formie pomocy de minimis na realizację Projektu w kwocie 105 000,00 złotych z budżetu środków europejskich i stanowiącej nie więcej niż 50% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

Wkład własny Beneficjenta wynosi 105 000,00 złotych i pochodzić będzie z dochodów z działalności gospodarczej Wrzesińskiego Ośrodka Kultury.


 

Dodano: czwartek 14 lipca 2016


zobacz wszystkie

Zapraszamy do WOK

 • ZAPRASZAMY
 • ZAPRASZAMY
zobacz wszystkie

Polecane serwisy

Historia Festiwalu

historia festiwalu polskiej piosenki we wrześni

WOK na Facebook`u

bip

MKiDN

historia festiwalu polskiej piosenki we wrześni
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym, niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie.

Projekt i realizacja: www.HEDRYCH.pl