wok wok wok wok wok wok
Informacja dla osoób głuchych i słąbowidzących

strona wrzesińskiego ośrodka kultury

wośp

wośp

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający, Wrzesiński Ośrodek Kultury we Wrześni zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wyposażenia technicznego dla Wrzesińskiego Ośrodka Kultury w części 4projektor-obiektyw-ekran.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części 4projektor-obiektyw-ekran została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

AV Projekt Adam Borowiecki

Psary Małe, ul. Ustronie 4

62-300 Września

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 115.263,30 otych,

Gwarancja: 24 miesiące.

 

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, gwarancja - 40%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena60,00 pkt, gwarancja25,95 pkt, łącznie oferta uzyskała 85,95 pkt.

 

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu w części 4 wpłynęła poniższa ważna oferta:

1) GORYCKI & SZNYTERMAN Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 53, 30-698 Kraków (oferta nr 4) – cena oferty brutto: 152.699,58 złotych, gwarancja: 37 miesięcy, punkty uzyskane w kryterium: cena – 45,29 pkt, gwarancja 40,00 pkt, oferta łącznie uzyskała – 85,29 pkt.

 

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Dodano: wtorek 15 września 2020


zobacz wszystkie

Zapraszamy do WOK

  • ZAPRASZAMY
  • ZAPRASZAMY
  • ZAPRASZAMY
  • ZAPRASZAMY
  • ZAPRASZAMY
  • ZAPRASZAMY
  • ZAPRASZAMY
  • ZAPRASZAMY
zobacz wszystkie

Rezerwacje

System rezerwacji biltów

Polecane serwisy

Historia Festiwalu

historia festiwalu polskiej piosenki we wrześni

WOK na Facebook`u

bip

MKiDN

historia festiwalu polskiej piosenki we wrześni
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym, niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie.

Projekt i realizacja: www.HEDRYCH.pl