counter

poster-wosp

news-icon O FINALE


22. FINAŁ WOŚP

12 stycznia 2014r.

HASŁO: NA RATUNEK


NA ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DLA DZIECIĘCEJ MEDYCYNY RATUNKOWEJ I GODNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ SENIORÓW


Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ze środków, które zostaną zebrane podczas 22.Finału WOŚP po rozmowach z prof. dr hab. med. Piotrem Kalicińskim - krajowym konsultantem ds. chirurgii dziecięcej, zamierza kupić m.in.:

- wielonarządowe tomografy komputerowe z możliwością znieczulenia do badania młodszych i pobudzonych dzieci,
- RTG przyłóżkowe,
- RTG z ramieniem C i monitorem,
- radiologiczne stacje diagnostyczne,
- aparaty USG przystosowane do badań FAST z opcją power-color-doppler

Lista tych urządzeń może ulec zmianie po dokładnym rozpatrzeniu próśb nadesłanych przez szpitale.

W związku z coraz większym zainteresowaniem społeczeństwa i potrzebą otwierania kolejnych oddziałów geriatrycznych, a także deklaracji środowisk medycznych o ich tworzeniu, Fundacja zamierza również przeznaczyć część pieniędzy, które zostaną zebrane podczas 22. Finału WOŚP na doposażenie lub doposażenie nowo otwieranych oddziałów geriatrii.


Urazy są od wielu lat najczęstszą przyczyną trwałego inwalidztwa i zgonów u dzieci  i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat. Różnego rodzaju urazy odpowiadają za ok. 1500 zgonów dzieci rocznie i wielokrotnie większą liczbę hospitalizacji związanych z przebytymi urazami. Pomimo wielu działań mających na celu zwiększenie skuteczności prewencji urazów i promocję bezpieczeństwa dzieci, urazowość w tym wieku i jej skutki nie zmniejszają się w sposób zadowalający co należy wiązać z szybkim rozwojem cywilizacyjnym  Polski.

Jednocześnie w przeciwieństwie do rozwiązań przyjętych w medycynie ratunkowej dla osób dorosłych, dla których utworzono sieć szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz specjalistycznych centrów urazowych, system organizacyjny medycyny ratunkowej dla dzieci pozostaje w nie zmienionym kształcie od wielu lat i opiera się głównie na oddziałach chirurgii dziecięcej  o różnym stopniu wyposażenia  i przygotowania do leczenia dzieci z ciężkimi, zagrażającymi życiu urazami. Brak zdefiniowanych centów urazowych dla dzieci powoduje, że dzieci z ciężkimi obrażeniami kierowane są często do najbliższych szpitali zamiast trafić od razu do specjalistycznego centrum urazowego dysponującego odpowiednią wielodyscyplinarną kadrą oraz odpowiednim wyposażeniem w sprzęt i aparaturę do szybkiej diagnostyki, monitorowania i leczenia.
W Polsce funkcjonuje tylko kilkanaście ściśle pediatrycznych szpitalnych oddziałów ratunkowych, a niektóre są wręcz zamykane ze względu na brak odpowiedniego wymaganego przepisami sprzętu. Wielu szpitalom brakuje odpowiednio wyposażonych środków transportu, aby po wstępnym zaopatrzeniu przekazać w szybki i bezpieczny sposób dziecko po urazie do specjalistycznego ośrodka pełniącego rolę centrum urazowego dla dzieci.

Niezbędnymi warunkami poprawy istniejącej sytuacji są działania mające na celu:
1. Doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych w odpowiedni dla dzieci sprzęt i aparaturę medyczną służącą zarówno szybkiej kompleksowej diagnostyce jak i umożliwiającej podjęcie jak najskuteczniejszych działań ratujących zdrowie i życie dzieci po urazach.
2. Wyposażenie szpitali dziecięcych w odpowiednie ambulanse dla transportu międzyszpitalnego dzieci .
3. Uzupełnienie do jak najwyższego standardu wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny ośrodków mających spełniać rolę regionalnych centrów urazowych (w tym również np. centrów oparzeniowych i in.), tak aby w oparciu o wielodyscyplinarny zespół (chirurg dziecięcy, anestezjolog, neurochirurg, radiolog i inni specjaliści), umożliwić optymalne postępowanie u dzieci „urazowych”.
4. Doprowadzenie do rzeczywistych zmian organizacyjnych w systemie medycyny ratunkowej dla dzieci.

Prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński - krajowy konsultant
ds. chirurgii dziecięcej o sytuacji medycyny ratunkowej
w urazach u dzieci w Polsce

realizacja HEDRYCH.pl

© Copyright 2011 - 2014 www.wok.wrzesnia.pl All Rights Reserved
Wszystkie materiały graficzne wykorzystane na stronie są udostępnione przez Sztab WOŚP.  wosp-logo-www

footer